KARAYOLU TAŞIMA  YÖNETMELİĞİ, Kapsamında Ticari araç sürücüleri Psikoteknik Degerlendirme Belgesi almak zorundadırlar.
İlgili Bakanlık Duyurusu;

4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ’ne göre MADDE 36- Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar

d) Bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları ( PSİKOTEKNİK ) ,zorunludur.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamında Ticari Araç Kullanan sürücülerin alması zorunlu belge olan psikoteknik değerlendirme;
Sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan  zihinsel özelliklerinin (algı, dikkat, hafıza, muhakeme vb.);
psikomotor yetenek ve becerilerinin (tepki hızı, göz, el, ayak koordinasyonu vb.); tutum-davranış, a
lışkanlık ve kişilik özelliklerinin (risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol vb.) ölçülmesi ve sürücülük
açısından uygunluğu-yeterliliği hakkında bir sonuca varılmasıdır.

Psikoteknik Değerlendirme Yasal Zorunluluk Ve Hükümler

•25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl)
•08.09.2004 tarih ve 25577 sayılı Resmi Gazete (1.Değişiklik)
•15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Resmi Gazete (2.Değişiklik)
•26.02.2005 tarih ve 25739 sayılı Resmi Gazete(3.Değişiklik)
•09.09.2005 tarih ve 25931 sayılı Resmi Gazete(4.Değişiklik)
•18.01.2006 tarih ve 26053 sayılı Resmi Gazete (5.Değişiklik)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 36/d maddesi gereği, yetki belgelerine kayıtlı taşıtları kullanan sürücüler, her beş yılda bir, bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösterir bir sağlık raporu almak zorundadırlar.

Anılan maddede geçen “bedeni” ve “psikoteknik” açıdan sağlıklı olunduğunu gösterir raporlarının çoğunlukla aynı sağlık kuruluşu tarafından verilmemesi nedeniyle, her iki durumun da tek bir rapor ile
sağlanması mümkün olamamaktadır. Bu nedenle, her iki sağlık durumunun da aynı raporda österilmesi veya söz konusu raporların aynı yerden alınması zorunluluğu bulunmayıp, sürücünün;

– Bedeni olarak sağlıklı olduğunu gösterir raporun yetkili sağlık kuruluşundan,
– Psikoteknik açıdan sağlıklı olduğunun gösterir raporun da bu konuda yetkilendirilmiş bir başka kuruluştan alınması uygun bulunmaktadır.

Sürücülerin söz konusu raporları sadece Sağlık Bakanlığı tarafından bu konularda yetkilendirilen kuruluşlardan almaya özen göstermeleri ve söz konusu raporu/raporları seyahat boyunca yanlarında bulundurmaları önemle duyurulur.